5 November 2008
5. listopad 2008
[Scott®: 3403; POFIS®: 580]
Missing - Chybi