1 July 1988
1. červenec 1988

Koospol Building - Prague

Koospol - Praha

Praga'88

Praga'88

[Scott®: 2711; POFIS®: 2854B]
Missing - Chybi