6 November 1987
6. listopad 1987

Soviet Union 1922-1987

SSSR 1922-1987

[Scott®: 2677; POFIS®: 2816]
Missing - Chybi