1 November 1987
1. listopad 1987

Praga '88

Praga '88

Missing - Chybi