27 November 1985
27. listopad 1985

Lenin on Charles Bridge

Lenin na Karlově Mostě

Martin Sladky 1920-

Martin Sladký 1920-

V. I. Lenin Museum, Prague

Muzeum V. I. Lenina v Praze

[Scott®: 2587; POFIS®: 2725]
Missing - Chybi