15 March 1985
15. březen 1985

V. I. Lenin 1879-1985

V. I. Lenin 1879-1985

[Scott®: 2550; POFIS®: 2688]
Missing - Chybi