2 March 1979
2. březen 1979

Space Program

Interkosmos

J. Romanenko G. Grecko - Salyut 6 - Soyuz 12-10-1977 - 3-16-1978

J. Romaněnko G. Grečko - Saljut 6 - Sojuz 10. 12. 1977 - 16. 3. 1978

[Scott®: 2223; POFIS®: 2361]
Missing - Chybi