9 August 1978
9. srpen 1978

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2194; POFIS®: 2331]
Missing - Chybi