30 May 1978
30. květen 1978

Praga 1978

Praga 1978

Manes Bridge

Mánesův most

[Scott®: 2182; POFIS®: 2319]
Missing - Chybi