30 May 1978
30. květen 1978

Praga 1978

Praga 1978

Mayday Bridge

Most 1. Máje

[Scott®: 2181; POFIS®: 2318]
Missing - Chybi