8 June 1977
8. červen 1977

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2117; POFIS®: 2254]
Missing - Chybi