11 December 1971
11. prosinec 1971

UNICEF 1946-1971

UNICEF 1946-1971

[Scott®: 1790; POFIS®: 1932]
Missing - Chybi