11 December 1971
11. prosinec 1971

UNICEF 1946-1971

UNICEF 1946-1971

[Scott®: 1788; POFIS®: 1930]
Missing - Chybi