20 February 1967
20. únor 1967

Tufted Duck [Aythya fuligula]

Kachna chocholatá [Aythya fuligula]

[Scott®: 1453; POFIS®: 1593]
Missing - Chybi