18 August 1962
18. srpen 1962

Praga 1962

Praga 1962

[Scott®: 1134; POFIS®: 1268B]
Missing - Chybi