18 November 1953
18. listopad 1953

Edvard Vojan

Edvard Vojan

[Scott®: 626; POFIS®: 759]
Missing - Chybi