1 August 1936
1. srpen 1936

Slavkov u B.

Slavkov u B.

[Scott®: 223; POFIS®: 310]
Missing - Chybi