1 August 1936
1. srpen 1936

Zvikov

Zvíkov

[Scott®: 220; POFIS®: 307]
Missing - Chybi